Skip to content

Table of Contents

องค์ประกอบของ Trust มีอะไรบ้างแล้วสำคัญมากแค่ไหน?

แน่นอน กว่าจะมาเป็นคำว่า Trust ย่อมต้องมีองค์ประกอบหรือมุมมองที่หลากหลาย
ในมุมมองของ Trust vision เราแบ่งองค์ประกอบของ Trust ออกเป็น 2 ด้าน
ด้วยกัน

1. ด้านบุคลิก (Character) หมายถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ที่แสดงออกมา อาจถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่ ส่งผลต่อความคิดและการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ เช่น การรักษาคำพูด การกระทำที่เปิดเผยชัดเจน ซึ่งเป็นการแสดงออกจากภายนอก แต่บางการกระทำต้องใช้เวลาในการช่วยตัดสิน เป็นการแสดงออกจากภายใน เช่น ความซื่อสัตย์
ตอนนี้ทุกคนเริ่มตั้งคำถามว่า บุคลิก หรือ Character เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Trust อย่างไร? อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้น ว่า Character คือ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เราได้แสดงออกมาทั้งภายนอกและภายใน จะเป็นอย่างไร? ถ้าเราต้องร่วมงานกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี

ตัวอย่าง เมื่อมีงานโปรเจคหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบสองคน แต่เพื่อนร่วมทีมของเราเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดและไม่มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน เมื่อมอบหมายงานและนัดหมายวันส่งมอบงาน แต่เพื่อนร่วมทีมของเรากับไม่รักษาคำพูดไม่ส่งมอบงานตามที่ได้ตกลงกัน จนทำให้งานโปรเจคนั้นเกิดมีปัญหา ในครั้งต่อไป เมื่อต้องร่วมงานกับเขาอีกครั้งคุณจะมีความไว้วางใจหรือเชื่อใจในการทำงานร่วมกับเขาหรือไม่ ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเราควรมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบเสมอเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองและได้รับ Trust จากบุคคลอื่น 
สรุปได้ว่า Character เป็นองค์ประกอบสำคัญมากในการทำให้เกิด Trust เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนผ่านการกระทำ

” Character ” จึงมีความจำเป็นมากในการร่วมงานกับบุคคลอื่น เพราะเป็นสิ่งที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนผ่านกระทำของตัวเราเอง

2. ด้านความสามารถ (Competence) อาจเป็นในเรื่องความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติ หรือการมีคุณสมบัติ ความรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย
อย่างที่เราได้กล่าวมาข้างต้น Competence คือ ความชำนาญหรือประสบการณ์ แต่ละบุคคลจะมีความชำนาญที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นด้านความรู้ความสามารถก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิด Trust เพราะการที่เราจะ Trust หรือมีความไว้วางใจ ใครสักคนเขาต้องพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขามีความชำนาญในด้านนั้นๆ
ตัวอย่าง เมื่อเราติดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามักจะนึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาเสมอ เช่น เมื่อเราติดปัญหาเรื่องการลงโปรแกรมเรามักจะถึงทีม IT ก่อนเสมอ นั่นแหละคือ Trust ความไว้วางใจในความชำนาญในสายงานที่เรามอบให้กับเขา เราเชื่อมั่นว่าเขาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ และสามารถทำให้เราบรรลุผลสำเร็จ 

สรุปได้ว่า Competence หรือด้านความสามารถก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Trust ไม่แพ้ข้ออื่นๆ

” Competence ” จึงมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เราจึงควรพัฒนา Competence ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »