Skip to content

Table of Contents

อยากมี Character ที่ดีในที่ทำงานต้องทำอย่างไร ?

เราเชื่อว่าทุกคนอยากจะมี Character ที่ดีในที่ทำงาน แต่ก็ยังสงสัยใช่ไหม ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งทุกคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า Character กันอยู่แล้ว ก่อนที่จะทราบว่าต้องทำอย่างไรนะถึงจะมี Character ที่ดีในที่ทำงาน เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่า Character กันก่อนค่า ว่าหมายถึงอะไร คำว่า Character หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ ที่แสดงออกมาให้เราเห็น เช่น รูปร่างหน้าตา ท่าทาง และในมุมมองของ Trust Vision เราได้แบ่ง Character ออกเป็น 2 องค์ประกอบหลักๆ ไว้ดังนี้ค่ะ

1. ลักษณะภายนอก คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆ ที่แสดงออกมาและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น รูปร่างหน้าตาการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูดจา เป็นต้น ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ เราสามารถตัดสินได้ท้นทีที่เห็น ไม่ต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรม และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย

2. คุณลักษณะภายใน คือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจไม่สามารถแสดงออกให้เห็นได้ในทันทีต้องใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอของบุคคลนั้น ๆ เช่น ความซื้อสัตย์ ความมั่นใจ ความคิด ทัศนคติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ปรับปรุงแก้ไขได้ยาก และหากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจต้องใช้เวลานานในการปรับปรุงแก้ไข

วิธีสร้าง Character ที่ดีในการทำงานสร้างได้อย่างไ

Competency ความสามารถของชุดคุณลักษณะ พฤติกรรม และทักษะที่แสดงให้เห็นได ซึ่งช่วยให้เกิดการสร้าง Character และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของคน เพื่อให้สร้างประสิทธิผลของงานได้อย่างดีเยี่ยม

Role Model หาต้นแบบด้าน Character ที่ดี แล้วยึดเป็นแบบอย่างในเรื่องที่เขายึดถือ เมื่อเราได้ทำตามแบบอย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นความเคยชินในเรื่องนั้นๆ จนเกิดเป็นนิสัยใหม่ของเราขึ้นมา

Core Values ยึดถือค่านิยมหลักองค์กรแล้วสร้างประสิทธิผลของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ดี และยังสอดคล้องกับค่านิยมหลักที่องค์กรของเรายึดถืออีกด้วย

คุณลักษณะที่ดีในการทำงาน

ในมุมมองขอ Trust Vision นั้น เรามองว่าการที่จะทำให้เรามีคุณลักษณะที่ดีในการทำงานได้นั้น เราควรจะมีทั้งคุณลักษณะที่ดีทั้งภายนอก และภายใน โดยภายนอกนั้นเราจะต้องมีรูปลักษณ์ที่ดี เช่นการรักษาความสะอาดของร่างกาย การแต่งกายที่ดูเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมไปถึงกิริยาท่าทางการแสดงออก การพูดจาที่ไม่ยกตนข่มท่าน หรือดูถูกผู้อื่น และการมีคุณลักษณะภายในที่ดีก็คือ เราต้องมีจิตใจที่่ดี อารมณ์ดีไม่บ่นตลอดเวลา หรือสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอึดอัด มีความกล้าหาญในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความยุติธรรม เคารพสิทธิ และรับฟังผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คอยช่วยเหลือ มีความคิด และทัศนคติไปในทางที่ดี

” คุณลักษณะ ” ที่ดีนั้น เราต้องต้องดีทั้งภายนอกและภายใน ต้องเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วมีความสุข สามารถทำให้ผู้อื่นอยากที่จะร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างที่ดีที่ยอดเยี่ยมเสมอ.

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »