Skip to content

Table of Contents

Competency 

หรือที่เราเรียกว่า “สมรรถนะ” คือกลุ่มความรู้ ความสามารถ ความคิด หรือทัศนคติที่ส่งผลทางด้านพฤติกรรม ที่มีต่อการทำงาน การที่เรามีสมรรถนะที่พร้อมนั้นจะสร้างผลการปฎิบัติงานที่ยอดเยี่ยม หรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบขึ้นได้ ทั้งนี้รวมถึงสามารถพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบให้ดีขึ้นอีกด้วยเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ 

       ในหลายๆ องค์กรอาจจะเจอกับปัญหาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ตรงจุด เพราะองค์กรเองก็ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วบุคลากรที่มีอยู่มีสมรรถนะเพียงพอหรือไม่ และสมรรถนะเหล่านั้นตรงกับสายงานของพวกเขาที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ หรือสิ่งที่พวกเขารับผิดชอบอยู่คือสิ่งที่พวกเขาปรารถนาต้องการจะทำจริงๆ หรือไม่ บางครั้งอาจเป็นเพียงกำแพงกั้นเพื่อให้พวกเขายังคงมีงานที่ดีทำอยู่ต่อไป

ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพียงคนที่ทำงานตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเอง พวกเขาอาจจะขาดวิธีการคิด และกระบวนการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพ เมื่อต้องเจอกับปัญหาก็ไม่รู้จัก ขาดแนวทางการแก้ปัญหาที่ทันท่วงที ไม่รู้จักวิธีการวิเคราะห์หารากของปัญหาที่แท้จริง จึงไม่สามารถทำงานนั้นต่อไปได้ ต้องรอให้หัวหน้างานมาแก้ไข้ในปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด วันหนึ่งพวกเขาจะกลายเป็น ” คนที่รอทำตามคำสั่ง ” เท่านั้น ขาดความคิดที่จะพัฒนาตนเองในสายงาน คิดว่าความรู้ที่มีอยู่ก็เพียงพอต่อการทำงานอยู่แล้ว กลายเป็นว่าองค์กรปล่อยให้บุคลากรเป็นแบบนี้ก็ทำให้องค์กรหมุนขึ้นได้ช้าเช่นกัน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาเหล่านี้อาจจะสามารถพัฒนาตนเองได้อีกมากมาย มีศักยภาพในตัวเองที่ซ่อนอยู่แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้ถูกที่ถูกทาง เพราะพวกเขาอาจจะมีความถนัดและความเก่งที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะเป็นคนที่เข้าใจงานที่รับมอบหมายได้เร็ว แต่บางคนต้องใช้เวลาในการอธิบายซ้ำๆ องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือมาช่วยในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงจุด ซึ่งจะทำให้องค์กรได้ทราบว่าบุคลากรที่มีอยู่นั้นมีศักยภาพด้านใด และพวกเขาต้องการที่พัฒนาตนเองไปในทิศทางใดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ถ้าองค์กรได้มีการผลักดันและพัฒนาพวกเขาได้ตรงจุด ก็จะทำให้องค์กรไปสู้เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะการที่เรามีทรัพยากรด้านบุคลากรที่มีศักยภาพในทุกด้านนั้น จะทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างไว้ขึ้นแน่นอน

         จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีกรอบการวัดชุดพฤติกรรมที่ชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบถึงสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรว่าเป็นอย่างไร โดยองค์กรอาจจะใช้ Competency เป็นตัววัดคุณภาพในเชิงพฤติกรรม เพื่อให้ทราบว่าแท้จริงแล้วบุคลากรในองค์กรมีเป้าในการทำงานไปในทิศทางใด พวกเขามีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในสายงานที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ มีทักษะและความสามารถที่เป็นอัตลักษณ์อะไรที่โดดเด่น และเมื่อเราทราบแล้วว่าเป้าหมายในการทำงานของพวกเขาคืออะไร ก็จะทำให้องค์กรนั้นผลักดันและพัฒนาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ก็เหมือนกับการที่เราจับคนทำงานให้ตรงจุดให้อยู่กับสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ การที่องค์กรมีกรอบการวัดที่ชัดเจน จะช่วยให้องค์กรพัฒนาบุคลากรของตนเองได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น และเมื่อพนักงานมีศักยภาพที่ดีในการทำงาน ก็จะทำให้องค์นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

องค์กรที่มีการวางระบบที่มีตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม ก็จะได้เปรียบอย่างยิ่งในการเห็นปัญหาด้านคุณภาพของบุคลากรว่าเป็นอย่างไร สามารถหาแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาได้อย่างตรงจุด ค่อยๆผลักดันให้บุคลากรมีคุณภาพด้านพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน และยังสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิด แล้วสังเคราะห์เป็นกระบวนการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย การใช้ Competency ในการพัฒนานั้นยังสามารถแยกประเภทของบุคลากรว่าอยู่ในระดับใดได้แล้วยังสามารถสร้าง Character ที่ดีได้อีกด้วยจากเครื่องมือที่เรียกว่า Talent Review

  •       Hero! คือบุคคลที่มีความโดดเด่น ฮีโร่ล้วนแล้วแต่มีความมหัศจรรย์ที่ใครๆ ก็มองเห็น
  •       The traveler! ออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งที่ใช้สำหรับตนเอง 
  •       Vampire! ทำงานได้ แต่เริ่มหยุดพัฒนาตนเอง และเริ่มหยุดพัฒนารูปแบบงาน สิ่งใหม่เป็นเรื่องยาก
  •       Zombie! ทำงานตามคำสั่ง ทำงานไปวันๆไม่มีจุดหมาย ปัญหาเกิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องให้หัวหน้า หรือทีมแก้ไข

การสร้าง Character ที่ดีต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร ดังนั้น Competency เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาในจุดนี้ เพื่อได้เข้าถึงการวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์หลักสูตรได้

” Competency ” จึงเป็นงานที่สำคัญ และเป็นงานหนักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะต้องมีหน้าที่คอยพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้บุคลากรในองค์กร คือ ทรัพยากรที่สำคัญเป็นส่วนขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร ที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ และยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จนั่นเอง

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »