Skip to content

Table of Contents

 

Core Value กับ Competency ต่างกันอย่างไร?

   ถ้าให้พูดถึงเรื่องของ “ Core Value “ และ “ Competency “ มีความแตกต่างกันอย่างไร? ทั้ง 2 อย่างมีความคล้ายคลึงกันเพราะ คือชุดพฤติกรรมที่ทุกๆคนในองค์กรต้องยึดถือและปฏิบัติตามเหมือนๆกัน แต่จะแตกต่างกันที่รูปแบบและวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

Core Value 

คือค่านิยมหลักองค์กรเป็นชุดพฤติกรรมที่ทางผู้บริหารเป็นผู้กำหนด มองจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร รูปแบบของธุรกิจที่ดำเนินการ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์อย่างชัดเจนขององค์กร มีจุดมุ่งหมาย และสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้เข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตาม แต่ในหลายๆองค์กรพนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการตั้ง Core Value ขององค์กรมากนัก เพราะข้อจำกัดด้านความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจ มุมมองด้านภาพรวมองค์กร และจุดมุ่งหมายที่อยากให้เป็นนั้นอาจจะไม่เหมือนกันได้ ดังนั้นผู้บริหารต้องมีการคิด วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ต่างๆให้มากที่สุด และต้องเข้าใจอย่างถี่ถ้วนว่าจะวาง Core Value แต่ละหัวข้ออย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร สุดท้ายต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อทำให้พนักงานเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ และยึดถือเหมือนกันทั้งหมด

ควรทำอย่างไรในการกำหนด หรือปรับ Core Value ถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ?

1.รับฟังพนักงาน ต้องเปิดใจรับฟังผู้ที่อยู่หน้างานจริงเพื่อให้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้น

2.แจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดตั้ง Core Value เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งองค์กร

3.มองรูปแบบธุรกิจ เพื่อสะท้อนความเป็นตัวเราและสิ่งที่เรากำลังทำ

4. เป็นแบบอย่าง ผู้บริหารควรทำในสิ่งนั้นเสมอเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน

Competency 

คือ ชุดพฤติกรรมทั้งหมดที่ได้รวมร่วมมาจากหลากหลายแหล่งความรู้ และนำออกมาเป็นชุดพฤติกรรม Competency จะเน้นการพัฒนาพนักงานในองค์กรเป็นหลักโดยคัดเลือกจากความเหมาะสมของประเภทธุรกิจหรือสายงาน เพื่อพัฒนาให้ตรงจุดและง่ายต่อการพัฒนา การคัดเลือก Competency ในการพัฒนาพนักงานผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรต้องมีการประชุม เพื่อหา Competency ที่เหมาะสมในการพัฒนาพนักงานในองค์กรมากที่สุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น

ควรทำอย่างไรในการพัฒนา Competency ให้เกิดผลลัพธ์ได้?

1.ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากร ต้องมีการประชุมเพื่อหา Competency ที่เหมาะสมกับองค์กรและสายงานมากที่สุด

2.การพัฒนาบุคลากรหัวหน้างานแต่ละฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาลูกทีมของตนเอง

3.การพัฒนาควรมีการประเมินอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆครึ่งปี

4.ควรมีเทคโนโลยีในการประเมินผลเพื่อง่ายต่อการติดตามผล

องค์กรควรเลือกใช้รูปแบบไหนถึงจะเกิดประสิทธิภาพระหว่าง Core Value และ Competency ?

 

ในมุมมองของ Trust Vision คิดว่าควรทำทั้ง 2 อย่างไปพร้อมๆกันเพราะจุดประสงค์ของแต่ละอย่างมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป โดย

1. Core Value คือค่านิยมหลักขององค์กรที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานในองค์กร แต่ในการตั้ง Core Value ขององค์กรนั้นควรสอดคล้องกับ เป้าหมายหลัก และพฤติกรรมโดยรวมที่ยึดถือ ที่เป็นแบบอย่างกันมา และการผลักดัน Core Value ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งองค์กร ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างในทุกๆหัวข้อของ Core Value ที่ตั้งมาด้วย เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจ และยึดถือว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆ

2. Competency คือชุดพฤติกรรมหลักของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำหนด Competency นั้นจะต้องมองว่าในแต่ละระดับของพนักงานต้องการสมรรถนะ หรือพฤติกรรมนั้นๆอย่างไร เพื่อให้ Competency เป็นตัวกำหนดและชี้วัดได้ว่าความสามารถของพนักงานอยู่ในระดับไหน และจะพัฒนาอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามองค์กรที่กำลังจะจัดทำ Core Value ขององค์กรควรทำไปพร้อมๆกับการพัฒนา Competency ด้วยเพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้สึกว่าเรากำลังช่วยเหลือและพัฒนาไม่ได้ตีกรอบ และบังคับให้ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่หน้าพึ่งพอใจทั้งสองฝ่าย แต่เน้นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมากกว่า

หากทุกคนกำลังสนใจว่า Competency คืออะไร และมีอะไรบ้างโปรดติดตามเว็ป Trust Vision เราจะแชร์เนื้อหาดีๆเกี่ยวกับ Competency แต่ละหัวข้อเพื่อให้ทุกๆองค์กรได้นำไปปรับประยุกต์ต่อไป.

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง