Skip to content

Table of Contents

Trust Vision Vol.2

สำหรับฉบับที่ 2 ในวันนี้ผู้เขียนได้นำ Behavior Competency มาแนะนำให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ว่าหลักการทำงานของ Competency นั้นทำงานอย่างไร สำคัญต่อบทบาทการทำงานของปัจจุบันอย่างไร และปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นเรื่องไหน สามารถติดตาม และทำความเข้าใจจากบทความฉบับนี้ได้เลย และหวังว่าทุกคนจะสามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ได้ ไม่มากก็น้อยกับชีวิตการทำงานในปัจจุบันที่แข่งขันกันสูงมากๆ 

ยิ่งตำแหน่ง HR หรือ หัวหน้างาน ยิ่งต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะหน้าที่หลักเน้นในการพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตในงานเป็นหลัก เพราะ Competency คือการสร้างความสามารถ ที่โดดเด่น และมีพฤติกรรมที่ดี ที่เหมาะสมในการทำงาน

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง