Skip to content

Table of Contents

ทักษะที่ควรมีในอนาคต

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานในทุกๆ ด้าน และพนักงานในปัจจุบันจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ร่วมถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิกฤตไวรัส COVID-19 ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอย่างรวดเร็ว วิถีการทำงานของเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงไป และทำให้เราต้องเร่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ นายจ้างหรือองค์กรจำเป็นจะต้องมีบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีพนักงานที่มีทักษะที่ต้องการในอนาคตนี้หรือไม่ การจะทำให้พนักงานมีทักษะในอนาคตได้นั่น อันดับแรกองค์กรจะต้องเข้าใจทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ จากนั้น องค์กรต้องเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวและฝึกอบรมพนักงานปัจจุบัน รวมทั้งเตรียมจัดหา สรรหา และจ้างผู้ที่มีความสามารถ
เข้ามาร่วมงานในองค์กร เราจะแบ่งทักษะในอนาคตนี้ ตามวิธีที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทุกคนและวิธีที่องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานในอนาคตได้

ทักษะที่ทุกคนต้องมีเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1 ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน คือการนำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจการแก้ไขปัญหา ระบุและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหารากของปัญหาได้
2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือการมีกระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยการศึกษาข้อมูลหลักฐาน แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใดคือ ข้อเท็จจริง ข้อมูลใดคือความคิดเห็น ตลอดจนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แล้วตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้
3 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ คือทักษะที่จะทำให้เราออกไอเดียได้ไม่ซ้ำใคร ใช้งานได้จริง และยังสามารถตอบโจทย์งานได้อีกด้วย
4 ทักษะการบริหารคน คือ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Leadership หลักการ Principal และเข้าใจ Competency
5 ทักษะประสานงานกับผู้อื่น รู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ แก่ผู้อื่นให้ดําเนินการต่อในเบื้องต้นได้และสามารถซักถาม และสอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง การสื่อสารการทำงานที่ตรงประเด็นและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
6 ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตนเองและของผู้อื่น เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ และยังช่วยให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีกว่าเดิมด้วย
7 ทักษะการตัดสินและการตัดสินใจ ความสามารถในการพิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติต่อสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามสิ่งที่เราต้องการ การตัดสินใจที่ดีนั้นควรแสวงหาเหตุผลและข้อมูล มาเปรียบเทียบหลายๆด้าน ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ หรือตัดสินใจเพราะคนส่วนใหญ่ทำเช่นนั้น
8 ทักษะความยืดหยุ่นทางปัญญา คือการเปลี่ยนจุดสนใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทักษะด้านนี้มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา ช่วยในการจัดระบบความคิด วางกลยุทธ์ ประมวลผลและตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

” ทักษะเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับองค์กรในอนาคต และทักษะเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานหลายอย่างได้และรวดเร็วกว่ามนุษย์ก็จริงแต่เครื่องจักรยังคงขาดความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางอารมณ์ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีในปริมาณมากขึ้น แต่พนักงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือผู้ที่มีทักษะที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำแทนได้ อย่างไรก็ตามความต้องการแรงงานที่มีทักษะในการใช้สร้างสรรค์เทคโนโลยีในอนาคตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน “

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »