Skip to content

Table of Contents

 3 สิ่งที่สำคัญอันดับแรกในการสรรหาพนักงานคืออะไร ?

ในการที่องค์กรจะสรรหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับองค์กรนั่น มีองค์ประกอบหลายสิ่งที่องค์กรต้องพิจารณา เช่น ความรู้ในตำแหน่งงาน ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพการพูดจา อื่นๆ อีกมากมายที่แต่ละองค์กรได้กำหนดไว้ แต่ 3 สิ่งแรกที่สำคัญสำหรับการที่จะคัดเลือกบุคลากรนั้น ก็คือ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความฉลาด (Intelligence) และความสามารถในการทำงาน (Energy)

ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)  

ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและขาดไม่ได้เลย เพราะถ้าหากคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบ แต่ใช้ความฉลาดในทางที่ผิด ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง เมื่อมีสิ่งเร้าให้ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็จะทำโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาก็จะสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น ความซื่อสัตย์จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญลำดับแรกๆ ในการที่จะรับบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ความซื่อสัตย์คือทางเลือกระหว่างความถูกต้องและความสะดวก คนที่มีความซื่อสัตย์จะคำนึงถึงความจริง ฟังเสียงหัวใจของตนเอง ถึงแม้ในเวลานั้นไม่มีใครกำลังเฝ้าดูอยู่และสามารถทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องได้ แต่ก็เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ และที่สำคัญคือการเปิดเผยตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรต้องปิดบัง สามารถทำให้คนอื่นเชื่อใจโดยไม่ลังเล

ความฉลาด (Intelligence)

ความฉลาดที่ไม่ใช่แค่ฉลาดแบบอัจฉริยะ แต่เป็นความฉลาดในการรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป Intelligence จึงสำคัญอย่างมากในการทำงาน ถ้าพนักงานมี Intelligence ในการทำงาน พวกเขาก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาให้องค์กรมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกด้วย คนฉลาดไม่ใช่เป็นแค่คนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด แต่ยังเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้เร็ว เอาตัวรอดได้ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ สามารถรับมือกับเหตุการณ์และจัดการกับคนได้ดี

พลังงาน (Energy)

พลังงาน คือความสามารถในการทำงานโดยการใช้แรงที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน หากปราศจากการบริหารพลังที่ดีก็ไม่สามารถนำพา Drive หรือ แรงขับเคลื่อนให้ไปถึงเป้าหมายได้เพราะระยะเวลาของเป้าหมายยาวนาน ดังนั้นเรื่องการบริหารพลังเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆการบริหารพลังที่ดีต้องรู้ว่าช่วงไหนควรเร่งและช่วงไหนควรผ่อน พลังงานประกอบไปด้วยความพร้อมด้านมิติทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วย

1 Body คือ ความพร้อมทางด้านร่างกายมีร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ป่วยง่าย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายพักผ่อนและนอนหลับอย่างเพียงพอ คือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสุขภาพจิตที่ดีและจิตใจดีงาม

2 Mind คือ มีความรู้ ความเข้าใจในสายงานส่งผลให้สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้

3 Heart คือ มีความพร้อมทางด้านสภาพจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อการทำงาน

4 Spirit คือ จิตวิญญาณในการใช้ชีวิตหรือการทำงาน ซึ่งในบางงานจำเป็นต้องถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณลงไปเพื่อสร้างชิ้นงานหรือสร้างงานที่มีคุณภาพ สามารถทำงานนั้นๆ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

“ดังนั้น การที่มีทั้ง3 สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ามาร่วมงานในองค์กร และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความ ซื่อสัตย์ นั่นเอง เพราะถ้าขาดความซื่อสัตย์แล้ว ก็จะเกิดการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ไม่รู้สิ่งไหนจริงสิ่งไหนเท็จ และมีปัญหาตามมาตลอดเวลา”

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง