Skip to content

Table of Contents

ทักษะที่หัวหน้าควรมี เพื่อการทำงานอย่างมีศักยภาพ

ในการทำงานและการมอบหมายงานส่วนต่างๆ ขององค์กรนั้นเพื่อให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมอย่างที่สุด หัวหน้างาน จึงต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของเนื้องานอย่างละเอียด ร่วมถึงเรื่องของการบริหารจัดการเวลา แน่ใจว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานนั้นถูกจัดวางไว้กับตำแหน่งและคนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีทักษะต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อช่วยให้การทำงานนั้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทักษะที่หัวหน้าควรมีประกอบไปด้วย

 

 

                                                1. Communication

คือ การสื่อสารการทำงานที่ตรงประเด็น และได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีนั้นต้องมีหัวเรื่องที่ต้องการจะเขียนระบุไว้และเนื้อหาถูกต้องชัดเจนดี มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการสื่อสารอะไรออกไปสารที่สมบูรณ์จะต้องได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ทำให้ผู้ฟัง ผู้อ่านสับสนและมึนงงได้ และต้องแจ้งความต้องการผลลัพธ์จากการสื่อสารไปให้ถึงคนที่คุณจะสื่อสารด้วยเสมอ

 

 

                                                                                  

                                     2. Performance Management

คือ การให้ Feedback การทำงานอย่างตรงไปตรงมา และสร้างการวัดผลที่ทำให้เกิดการทำงานในเชิงบวกได้ เพื่อให้รับ Feedback ได้นำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การให้ Feedback ที่ตรงไปตรงมาเป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณภาพและผลักดันศักยภาพออกได้มากยิ่งขึ้น

 

 

                                                                          3. Analysis Skills

คือการ ระบุและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหารากของปัญหา เป็นการคิดในเชิงตรรกะทีละขั้นตอนเพื่อแบ่งระบบข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือเป้าหมายที่ต้องการ มีความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ หรือส่วนย่อยๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ได้

 

 

                                                                             4. Self-Awareness

คือการเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น ยอมรับ Feedback การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน การรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเอง เป็นกลาง ตรงไป ตรงมา การประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับตำแหน่งของตนไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น จะก้าวก่ายต่อเมื่อถึงที่สุด อย่างเหมาะสม

” ดังนั้นทักษะทั้ง4 ที่กล่าวขึ้นมาข้างต้นนี้เป็นเพียงแค่ทักษะที่จำเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าการเป็นหัวหน้าทีม หรือ เจ้าของธุรกิจเองนั้น ยังจะต้องมีทักษะอย่างอื่นอีกมากมายเพื่อที่จะให้สามารถพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจได้ ”

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

PDPA สำหรับ HR

PDPA สำหรับ HR PDPA สำหรับ HR คืออะไร? คำตอบก็คือ.. ฝ่าย HR  เป็นฝ่ายที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรเป็นอันดับต้นๆ เพราะเป็นผู้

Read More »

‌HR Competency:
Get ready for the future

‌powered by Trust Vision

สรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร โดยการ
ประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมด้วย
Trust Vision Competency