Skip to content

Table of Contents

คนที่เป็น Diversity มีลักษณะอย่างไร

    ถ้าให้พูดถึงเรื่อง Diversity หลายคนคงรู้จักความหมายของ Diversity คือ ความหลากหลาย แต่ถ้าเป็นเรื่อง Diversity ในการทำงานเราจะเรียกคนที่ Diversity ว่าคนที่เป็นอรรถประโยชน์ “ 

คนอรรถประโยชน์ คือคนที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างหลากหลาย นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ สามารถทำงานแทนตำแหน่งงานอื่นๆได้ ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเจาะลึกจนกระจายแสงในตำแหน่งนั้นๆ แต่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแทนได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น

วิธีการสังเกตลักษณะคนที่เป็น Diversity หรือ คนอรรถประโยชน์

1.ชอบเรียนอยู่สิ่งต่างๆอยู่เสมอ คนที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอและไม่หยุดพัฒนาตนเอง ชอบเรียนรู้นอกเหนือจากสิ่งที่ตนเองรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถให้ตนเองมีความรู้หลากหลายด้าน คือคนที่เป็นอรรถประโยชน์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

2.คนที่สามารถตามทันเทรนต์ใหม่ๆอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น เทรนต์เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โปรแกรมใหม่ๆที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือสิ่งอื่นๆ เมื่อเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้ามีคำถามเขาจะมีคำตอบให้เสมอ ถือว่าเป็นคนอรรถประโยชน์ทางความรู้

3.ชอบให้ผู้อื่นแนะนำ เพื่อหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในสายงานตนเองและสายงานอื่น เมื่อเกิดฉุกเฉินขึ้นสามารถช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ในเบื้องต้นทั้งในสายงานตนเองและสายงานอื่น ถือว่าเป็นคนที่เป็นอรรถประโยชน์เช่นเดียวกัน

4.คนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และได้นำความรู้นั้นๆมาปรับใช้ในงาน เพื่อให้งานออกมาแตกต่างและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นคนอรรถประโยชน์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์

ควรปฏิบัติอย่างไรให้ตนเองกลายเป็นคนอรรถประโยชน์ “ ?

 

1.ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ควรหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องงานและการใช้ชีวิต

2.การนำความรู้ที่ตนเองมีนอกเหนือจากงานที่ได้รับผิดชอบ นำมาปรับใช้ให้ผลงานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3.การศึกษาความรู้ เพื่อทำมาเป็นฐานความรู้ให้กับตนเองให้มากที่สุดและนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

4.การมีวินัยในตนเองในการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถทำให้เราเป็นคนอรรถประโยชน์ได้

5.การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหรือหัวหน้างานในการทำงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน

 

” และนี้ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง Diversity ทั้ง 4 ข้อเป็นในการสังเกตและข้อ 5 ที่ควรปฏิบัติง่ายๆ เพื่อดูว่าตัวเราเองและเพื่อนร่วมงานเป็นคนอรรถประโยชน์ในการนำงานหรือไม่  การที่เป็นคนอรรถประโยชน์มีข้อดีมากมายมีความรู้หลากหลายในการทำงานสามารถปรับประยุกต์ใช้งานและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า “

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง