Skip to content

Table of Contents

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก  และด้วยการพัฒนาระบบในการนำนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงส่งผลกระทบให้กับคนทำงานหรือคนในตลาดแรงงานหลายอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกงานหรือถูกเลิกจ้าง  ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญในยุคสมัยนี้ และเพื่อพัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งโดยปัจจุบันทักษะ Hard Skills อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการทำงานมากเท่าที่ควร และการมีทักษะทางด้าน Soft Skills จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในยุคดิจิทัลมากๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหางานใหม่หรือปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มทักษะการทำงานที่ทำอยู่ก็ตาม

หากความเก่งมีความรู้ด้านทักษะที่ใช้ในการทำงาน เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานต่อองค์กรหรือจะทำให้ชีวิตการทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้อีกต่อไปแล้วในยุคนี้  จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมี ทักษะพิเศษนอกเหนือจากเทคนิกการทำงาน ที่เป็นทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วยกับการทำงาน จึงจะเป็นคนทำงานที่หลายๆองค์กรต้องการและเป็นการต่อยอดแนวทางให้ชีวิตประสบความสำเร็จในสังคมการงานนั่นเอง

ทักษะพิเศษนอกเหนือจากเทคนิกการทำงาน จึงกลายมาเป็นทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมีเป็นอย่างมากในการทำงานภายใต้ยุคที่มีการก้าวไกลทางเทคโนโลยีในทุกวันนี้  ซึ่งเป็นยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทุกภาคส่วนแล้วนั้น จึงทำให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างจากการใช้หุ่นยนต์หรือ  AI ที่ถูกนำมาแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้นทุกวันนี้ ดังนั้นในโลกการทำงานปัจจุบันจึงไม่ได้แข่งขันกันที่ความรู้ ความสามารถกันอย่างเดียวระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอีกด้วย และ ทักษะพิเศษนอกเหนือจากเทคนิกการทำงาน คือตัวช่วยที่จำให้ได้ในตำแหน่งงานที่เราต้องการ และรวมไปถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามที่เรานั้นคาดหวังไว้

ดังนั้นแล้วทักษะทางด้านใดบ้างที่สำคัญที่คนทำงานในยุค 2022 อย่างเราๆ จำเป็นที่จะต้องมีและพัฒนาเพิ่มทักษะให้กับตนเองเพื่อความอยู่รอดและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน วันนี้ทางเพจจึงอยากจะรวบรวมทักษะต่างๆที่จำเป็นต้องมีในยุคนี้ และได้นำมาแชร์ให้กับลูกเพจทุกคนได้รู้เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในเรื่องงานต่อไปค่ะ

ทักษะ Soft Skills ที่สำคัญสำหรับคนทำงานยุค 2022 

1. ทักษะด้าน Technology  : คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการด้านธุรกิจ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องมือที่เป็น Hardware หรือ Software ควรจะเข้าใจพื้นฐานในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ว่าทำงานอย่างไร และสามารถนำมาเพิ่มทักษะและวิธีการประประยุกต์ใช้อย่างไรในงานได้บ้าง

2. ทักษะด้าน Digital Literacy : การเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยี และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจรวมทั้งทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร รวมทั้งการปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อรูปแบบของการทำงานในองค์กร ให้มีความทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ทักษะต่างๆ นั้นมีความสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน

3. ทักษะด้าน Critical Thinking : การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดแบบมีหลักการเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างดีที่สุด สามารถหาข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีหลักที่ชัดเจน ถูกต้อง และชัดเจน สามารถเชื่อมโยงและเห็นถึงความเป็นจริงได้ได้ เช่นเดียวกับทำให้การโต้แย้งต่างๆ นั้นมีหลักการเสมอ ไม่ใช่การโต้แย้งโดยไม่มีเหตุผล และไม่สามารถเข้าใจได้

                   ดังนั้นทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ไม่ต่างอะไรกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพียงแต่ในยุคดิจิตอลของเรานี้ ที่เมื่อเราได้รับสารมา ข้อมูลที่ได้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเกินความจริงไปแล้วมากๆ การฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ จะทำให้เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะทำให้เราเกิดการตั้งคำถาม นำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง นำไปสู่การประเมิน การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจที่แม่นยำ

4. ทักษะด้าน Self-Management : การจัดการตนเองที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยจากความฉลาดทางอารมณ์ คือ การที่เราสามารถทำความเข้าใจในความคิด ความรู้สึกของตนเองและจัดการกับความคิดและความรู้สึกดังกล่าวได้อย่างดี อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขในการใช้ชีวิต การที่เรารู้จักที่จะใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง, เข้าใจจุดแข็งของตนเองและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย

5. ทักษะด้าน Interpersonal Skills : หนึ่งใน Soft skills ที่สำคัญมีความจำเป็นต่อการทำงานอีกอย่างหนึ่ง เป็นทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ จะต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือลูกค้า ก็ตาม ที่ใช้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนบทสนทนาพูดคุยระหว่างกัน ซึ่งคนเก่ง คนที่มีไอคิวสูง หรือคนประเภท Introvert (หรือมีโลกส่วนตัวสูง) มักจะขาดทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น ดังนั้นแล้วทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ยังรวมถึงทักษะการความเข้าใจผู้อื่น ความมีน้ำใจ ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น การเข้าใจความแตกต่างของคนอื่น ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ต้องสื่อสารกับผู้อื่นเข้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในตำแหน่งและหน้าที่ของพนักงานบางคนในองค์กรจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ทักษะการพูดคุยระหว่างบุคคลมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ โดยมากเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการพบเจอผู้คนเช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน พนักงานขาย เป็นต้น

6. ทักษะด้าน Leadership : การมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการนำทีม สามารถแบกความรับผิดชอบของงานและลูกน้องในทีมได้ คอยชี้แนะให้คำแนะนำและสั่งการผู้อื่นได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจและมอบพลังให้กับคนในทีมให้พร้อมที่จะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานเพื่อองค์กร 

หากต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Social Intelligence ความฉลาดทางด้านสังคม

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง