Skip to content

Table of Contents

Sensitive Data PDPA หรือ "ข้อมูลอ่อนไหว" ที่ไม่ควรมีในใบสมัครงาน

     “Sensitive Data PDPA หรือ ข้อมูลอ่อนไหว ที่ไม่ควรมีในใบสมัครงานมีอะไรบ้าง?” วันนี้ Trust Vision มีข้อแนะนำให้ทุกท่านค่ะ อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่เป็นกฎหมายใหม่เข้ามาคุ้มครองดูแลความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ กฎหมายฉบับนี้ร่างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยได้รับแนวคิดมาจาก GPDA หรือ General Data Protection Regulation เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการ ” คุ้มครอง “ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล”ป้องกัน”การนำข้อมูลไปใช้โดยผิดกฎหมายประชาชนทั่วไปจะรู้จักในชื่อ ” GDPR ” บังคับใช้วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

ดังนั้นทำให้หลายองค์กรตื่นตัวในเรื่องนี้มาก เพราะหลาย ๆ องค์กรมีการใช้ข้อมูลส่วนบคุคคลไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลลูกค้า ผู้ที่มาติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลพนักงานและผู้สมัคร ในการใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆภายในองค์กรและ department หลักที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ HR มีการจัดเก็บ เปิดเผย ส่งต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลทำให้ทุกองค์กรเกี่ยวข้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

HR ควรปฏิบัติอย่างไรในการเรียกเก็บ Sensitive Data PDPA?

ในการจัดเก็บเอกสารนั้น Trust Vision เคยมีการแชร์ข้อมูลการเก็บข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.. PDPA เก็บข้อมูลอย่างไร? ให้ปลอดภัย การจัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญและเป็นข้อบังคับตามกฏหมาย PDPA การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านใบสมัครงาน (Application Form) จะต้องมีการระบุถึงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้สมัครควรจะรู้ได้แก่ ชื่อขององค์กรที่เรียกขอข้อมูล องค์กรที่เก็บรักษาข้อมูล คำอธิบายถึงที่มาและเหตุผล วัตถุประสงค์ในการขอหรือใช้ข้อมูลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีวัตถุประสงค์อื่นในการใช้ข้อมูลนั้น นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกจ้าง หรือข้อมูลนั้นจะต้องถูกส่งไปยัง
บุคคลที่สามจะต้องมีการระบุบนใบสมัครอย่างชัดเจน

การพิจารณาในการกำหนดให้มีการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร การเรียกขอข้อมูลจากผู้สมัครต้องทำเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการรับสมัครงานและ พิจารณาคัดเลือก โดยต้องพิจารณาว่าคำถามหรือข้ลอมูลที่จะขอนั้นสามารถใช้ได้กับผู้สมัคร ทุกคน (หรือโดยทั่วไป) ไม่ว่าภายหลังผู้สมัครคนนั้นอาจจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลในใบสมัครงาน

ใบสมัครงานนั้นอาจกำหนดให้ผู้สมัครกรอก/นำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.รูปถ่าย 

2.ชื่อ-นามสกุล 

3.วัน/เดือน/ปี เกิด 

4.ศาสนา 

5.ประวัติครอบครัว (เช่น ชื่อ-นามสกุลของบิดามารดา/คู่สมรส) 

6.ประวัติการศึกษา – ประวัติการทำงาน (เช่น ตำแหน่ง ค่าจ้าง เหตุที่ออก) 

7.บุคคลที่จะถูกติดต่อในเวลาฉุกเฉิน 

8.เคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ (ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค)

ตามตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลในใบสมัครงาน ทุกท่านจะสังเกตุได้ว่าในใบสมัครมีทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งข้อมูลตามตัวอย่างดังกล่าวมีข้อมูล "ข้อมูลอ่อนไหว" ประกอบไปด้วย ศาสนา,ประวัติการเจ็บป่วย ที่ฝ่าย HR อย่างเราต้องมีการจัดเก็บเพราะวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล ประชีวิต อาหารการกิน ต่างจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบกิจกรรม ดังนั้นฝ่าย HR จะต้องขอความยินยอม (Consent forms) จากเจ้าข้อมูล (ผู้สมัครงาน) ก่อนทุกครั้งโดยระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าข้อมูลรับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ?

ข้อมูลทั่วไป "Personal Data"

1.ชื่อ-นามสกุล

2.เลขบัตรปรชาชน

3.อีเมลล์

4.ที่อยู่

5.เบอร์โทรศัทพ์

ข้อมูลอ่อนไหว "Sensitive Data"

1.เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธ์

2.รสนิยมทางเพศ

3.ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม

4.ทัศนคติความคิดเห็นด้านการเมือง

5.ข้อมูลชีวภาพ ลายนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า

ดังนั้น Trust vision แนะนำว่าการจัดทำใบสมัครควรหลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลประเภทข้อมูลอ่อนไหว หากองค์กรใดไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดเก็บข้อมูลประเภทได้ ต้องมีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนทุกครั้ง และแจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการขอเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัคร เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท เป็นต้น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PDPA for HR งานฝ่ายบุคคลฯ กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับคนที่อยากรู้เรื่อง “ข้อมูลอ่อนไหว”ที่ไม่ควรมีในใบสมัครงาน สามารถรับชมใน VDO ด้านล่วงได้ หากดูแล้วชื่นชอบช่วยกดไลค์และแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

Communication Skill
trustvision

Communication Skill ทักษะการสื่อสารที่ผู้นำทุกคนควรมี

          Communication Skill ทักษะการสื่อสารที่ดีในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในโลกธุรกิจและในชีวิตส่วนตัวการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราเข้าใจผู้คนและสถานการณ์นั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เราเอาชนะในความหลากหลายของบุคคลสามารถสร้างความไว้วางใจและความเคารพ และสร้างเงื่อนไขสำหรับการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  

Read More »
trustvision

พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร  “พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร” ต้องปฏิบัติอย่างไร? การบริหารในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพย่อมเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การพัฒนาคนในองค์กร มีความแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบโครงสร้างในการจัดการของแต่ละที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการหรือแม้แต่การทำงานเองก็ตาม สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นจุดเด่นของการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะไม่มีมีรูปแบบการตายตัว เพราะแต่ละองค์กรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยู่เสมอเพื่อรองรับรองงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบางคนต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆในการทำงานด้านอื่นๆด้วยนี่เองคือความสำคัญอย่างมาก  

Read More »