Skip to content
Hybrid Working

Table of Contents

          Hybrid Working การทำงานแนวใหม่ในยุค New Normal ในช่วงเกือบสองสามปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมากในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะวิถีชีวิตในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จากเดิมออฟฟิศเป็นสถานที่ทำงานในทุกวันของใครหลายๆคน แต่ปัจจุบันสามารถทำงานได้จากหลากหลายแห่งมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละด้าน นั่นจึงเกิดเป็นเทรนด์การทำงานรูปแบบไฮบริดที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยเองรวมไปถึงต่างประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมาพร้อมกับความท้าทาย และไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ดังนั้นในหลาย ๆ องค์กรในประเทศไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงานเพื่อให้ง่ายและตอบโจทย์ต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น

Hybrid Working คืออะไร?

          การทำงานระยะไกลในรูปแบบไฮบริดเป็นแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยให้สามารถผสมผสานการทำงานระยะไกลและการทำงานที่บริษัทได้ โมเดลการทำงานแบบไฮบริดในส่วนใหญ่จะช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาระหว่างที่ทำงานและที่บ้านได้ การทำงานระยะไกลและการทำงานจากสำนักงาน ในการทำงานแบบไฮบริดตัวพนักงานสามารถทำงานให้เสร็จได้โดยปราศจากสิ่งรบกวนในบ้านของพวกเขา แต่ยังคงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานในการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากัน

          ดังนั้นเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าในบริษัทต่างๆ ได้มีการเริ่มใช้แบบจำลองการทำงานแบบไฮบริดประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใบรูปแบบของการทำงานแบบไฮบริดในบางส่วน หรือรูปแบบที่พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากบริษัทเป็นประจำแต่ก็จะได้รับสิทธิ์ในการทำงานแบบทางไกลหรือทำงานที่บ้านในหนึ่งหรือสองวันต่อสัปดาห์หรือสองสามวันต่อเดือนซึ่งขึ้นอยู่ในแต่ละนโยบายที่บริษัทได้กำหนดขึ้น นโยบายการทำงานแบบผสมผสานของบริษัทอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความชอบของพนักงานและลักษณะงาน

สถานที่ทำงานแบบไฮบริดคืออะไร?

          พูดง่ายๆ ก็คือการทำงานในรูปแบบไฮบริดสามารถทำได้ในบริษัทต่างๆ พื้นที่สำหรับการทำงานแบบไฮบริดเป็นสถานที่ที่ตัวพนักงานสามารถโต้ตอบกันได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานในระยะไกล บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะสร้างพื้นที่ทำงานแบบไฮบริดเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ดีขึ้น

ประเภทการทำงานแบบไฮบริดมีกี่ประเภท?

    1. Flexible Workplace

          องค์กรสามารถให้สิทธิ์พนักงานในการเลือกสถานที่และเวลาทำงานตามลำดับความสำคัญในแต่ละวันของพวกเขาเองได้ ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาต้องการใช้เวลากับครอบครัวร่วมไปกับการทำโปรเจกต์ หรือคิดไอเดียการทำงานใหม่ๆพวกเขาสามารถเลือกที่จะทำงานจากที่บ้านหรือในร้านกาแฟก็ได้ แต่หากเมื่อใดที่พวกเขาต้องการการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือต้องการพบปะกับทีมพวกเขาสามารถเลือกที่จะเข้าไปทำงานในองค์กรได้

    1. Fixed hybrid work

          องค์กรสามารถกำหนดวันและเวลาที่พนักงานได้รับอนุญาตให้ทำงานแบบทางไกลหรือเข้าไปทำงานในองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้ว่าในบางทีมทางองค์กรสามารถที่จะกำหนดให้เข้าไปทำงานที่องค์กรได้ในวันจันทร์และวันพุธ แต่ในบางที่บางทีมอาจจะถูกกำหนดให้เข้าไปทำงานที่องค์กรในวันอังคารและวันพฤหัสบดี หรือองค์กรอาจอนุญาตให้ทุกคนทำงานจากที่บ้านตามวันและเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนนั่นเอง

    1. Office-first hybrid work

          ในบางองค์กรอาจจะมีการกำหนดจำนวนวันที่พนักงานจะต้องมาทำงานในองค์กรมากกว่าการทำงานทางไกล ยกตัวอย่างเช่น องค์กรมีการกำหนดให้พนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรสามวันหรือสี่วันต่อสัปดาห์และนอกเหนือจากนั้นพนักงานสามารถทำงานแบบทางไกลได้ตามความเหมาะสมซึ่งในโมเดลการทำงานนี้จะเน้นการทำงานภายในองค์กรเป็นหลักเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถดึงดูดพนักงานใหม่ๆ ที่เก่งและมีความสามารถให้อยากที่จะมาร่วมงานด้วย

    1. Remote-first Hybrid Work

           การที่องค์กรให้สิทธิ์พนักงานที่จะสามารถทำงานจากทางไกลได้ นี่ก็จะเป็นส่วนช่วยให้องค์กรลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นสำนักงานได้โดยองค์กรอาจจะมีการไปเยี่ยมหรือทำงานร่วมกันบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อสร้างบทีมและพบปะกับทีม

ประโยชน์ของการทำงานแบบไฮบริดคืออะไร?

          การที่องค์กรเริ่มเปลี่ยนไปใช้การทำงานแบบไฮบริดส่วนนี้ก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อทั้งพนักงาน ต่อธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยผลลัพธ์ที่จะได้จากการเปลี่ยนแปลงคือความยืดหยุ่น คือผลผลิตจากงาน และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งผลให้พนักงานรักและยังอยากที่จะอยู่กับองค์กรต่อไปอีกยาวนาน สำหรับธุรกิจก็จะยิ่งขยายกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานด้วย แถมยังช่วยลดการใช้พื้นที่ที่น้อยลงและลดเวลาการเดินทางมาทำงานและนำพาให้สำนักงานไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นการทำงานแบบไฮบริดถือเป็นของการเสนอรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นแต่ในขณะเดียวกันยังคงสามารถรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน

บทสรุป

          การทำงานแบบทางไกลเป็นแนวทางการทำงานที่พนักงานทำงานจากสถานที่ห่างไกลจากองค์กร และทำให้พนักงานมีความยืดหยุ่นและมีอิสระในการทำงานมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน การทำงานแบบไฮบริดก็ถือเป็นการผสมผสานระหว่างงานทางไกลและการทำงานในสำนักงานเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะกับเพื่อนร่วมงานหรือเมื่อมีการประชุมที่สำนักงาน และนี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างงานทางไกลกับงานไฮบริด แม้ว่าในบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นการทำงานที่ค่อยข้างควบคุมได้ยาก แต่การที่เจ้าของธุรกิจจะสร้างสถานที่การทำงานแบบไฮบริดที่ยอดเยี่ยมก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพียงแค่เริ่มต้นด้วยความเป็นผู้นำกล้าที่จะลงทุนทำในสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบใดก็ตามก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ

ข้อมูลอ้างอิงจาก :

Challenges of Hybrid Work

What Is Hybrid Work

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »