Skip to content
Compentency คืออะไร?

Table of Contents

Competency คืออะไร

          Competency หมายถึง ความสามารถ หรือความรู้ทักษะในการทำบางสิ่งบางอย่าง โดยทั่วไปแล้วเป็นความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งในการปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่น นอกจากนี้ยังสามารถอ้างถึงการมีชุดความรู้ ชุดพฤติกรรมหรือคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้บุคคลนั้นเหมาะสมกับงานหรือบทบาทที่ได้รับโดยเฉพาะ ในบริบททางวิชาชีพ ความสามารถ หมายถึง การผสมผสานระหว่างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่บุคคลมี และทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ หรือปฏิบัติงานบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสร้าง Competency ในองค์กร

มีหลายวิธีในการสร้าง Competency ภายในองค์กร :

 1. Training and Development การฝึกอบรมและพัฒนา: สร้างโอกาสในการฝึกอบรม และการพัฒนาที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อให้ได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. On-the-Job Experience ประสบการณ์ในการทำงาน: เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับประสบการณ์จริงโดยมอบงาน และโครงการในโลกแห่งความเป็นจริงให้พวกเขาได้ทดลองปฏิบัติ แล้วนำมาสรุปผล
 3. Mentoring and Coaching การให้คำปรึกษาและการฝึกสอน: จับคู่พนักงานที่มีประสบการณ์กับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยเพื่อให้คำแนะนำ และการสนับสนุนเมื่อพวกเขาเรียนรู้และเติบโตในบทบาทหน้าที่ของตน
 4. Performance Evaluation การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำและให้ข้อเสนอแนะเพื่อระบุส่วนที่ต้องปรับปรุง จากนั้นจึงให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้
 5. Hiring the Right People จ้างคนที่เหมาะสม: ต้องคัดเลือกให้ดีที่สุดเมื่อจ้างพนักงานใหม่ และมองหาบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความสามารถที่จำเป็นสำหรับบทบาทที่รับผิดชอบ
 6. Encourage a Culture of Learning ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้: ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะ ซึ่งอาจผ่านการฝึกอบรมภายใน โอกาสในการเรียนรู้จากภายนอกและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
 7. Continuously Review and Update the Company’s Competency Framework ทบทวนและปรับปรุง Competency Framework ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง: Competency Framework เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุความรู้ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับบทบาทเฉพาะภายในองค์กร การทบทวนและ Update Framework อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบัน
 8. Recognize and Reward Competency ยกย่องและให้รางวัลแก่ความสามารถ: ยกย่องและให้รางวัลแก่พนักงานที่แสดงความสามารถในบทบาทของตน ซึ่งจะกระตุ้นให้พนักงานคนอื่นๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศและปรับปรุงความสามารถของตนเอง

ข้อดีของการสร้าง Competency ในองค์กร ได้แก่

 1. Improved Performance ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น: พนักงานที่มีทักษะและความรู้เฉพาะด้านมีความพร้อมในการจัดการงานที่รับผิดชอบได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
 2. Increased Flexibility ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น: แรงงานที่มีทักษะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดและรับโอกาสใหม่ๆ ได้
 3. Better Problem-Solving การแก้ปัญหาที่ดีขึ้น: พนักงานที่มีทักษะและความรู้เฉพาะด้านมีความพร้อมที่ดีกว่าในการระบุและแก้ไขปัญหานั้นๆได้
 4. Increased Employee Engagement and Motivation การมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงานที่เพิ่มขึ้น: พนักงานที่ได้รับการพัฒนาและท้าทายจะมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด
 5. Stronger Competitive Advantage ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งกว่า: องค์กรที่มีพนักงานที่มีทักษะสูงอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตน

ข้อเสียของการสร้าง Competency ในองค์กร ได้แก่

 1. Cost ค่าใช้จ่าย: การพัฒนาและบำรุงรักษาบุคลากรที่มีทักษะอาจมีราคาแพง
 2. Time-Consuming ใช้เวลานาน: การสร้างความสามารถภายในองค์กรต้องใช้เวลาและทรัพยากรที่ทุ่มเท
 3. Risk of Over-Specialization ความเสี่ยงของความเชี่ยวชาญพิเศษมากเกินไป: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากเกินไปอาจทำให้องค์กรปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้น้อยลง
 4. Risk of Employee Turnover ความเสี่ยงในการลาออกของพนักงาน: การลงทุนเพื่อพัฒนาพนักงานอาจทำให้พนักงานออกจากองค์กรเพื่อโอกาสที่ดีกว่า
 5. Risk of Employee Burnout ความเสี่ยงจากความเหนื่อยหน่ายของพนักงาน: การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานมากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยหน่ายและความพึงพอใจในการทำงานลดลง

ดังนั้น การนำเอา Competency มาใช้ในองค์กรไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ถ้าปรับใช้อย่างถูกจุดให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร จะสามารถทำให้นำ Competency มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด . "ลองถามตัวเองดูครับว่าองค์กรของคุณพร้อมใช้ Competency แล้วหรือยัง?"

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง