Skip to content
Digital Transformation for Business

Table of Contents

          DX ย่อมาจาก Digital Transformation ก็คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าให้เป็นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลา และประสบการณ์ใหม่ๆให้แกพนักงาน และองค์กร

          Digital = ดิจิทัล

          Transformation = การเปลี่ยนแปลง

Digital Transformation คืออะไร?

       Digital transformation คือ การนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา และเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าให้เป็นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจในทุกด้าน เช่น

 1. ด้านปฏิบัติการ(Operation)
 2. ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Deliver Better Customers Experience)
 3. การเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (Corporate Culture)
 4. การทดลองรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Experiment New Business Model)

Digitization

คือ การปรับเปลี่ยนข้อมูล (DATA) ต่างๆที่เป็นกระดาษ ไปเป็นดิจิทัล (Digital) เช่นการลดกระดาษหันมาเก็บข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้

Digitalization

คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงาน (Process) ภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆ รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจเช่น การใช้ Application หรือการนำช่องทางโซเชียลต่างๆมาใช้ เพื่อให้มีความอัตโนมัติและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Digital Transformation

คือ ความหมายอยู่ในระดับของธุรกิจ เป็นกระบวนการของทั้งองค์กรแบบเชิงกลยุทธ์ เปลี่ยนวิธีคิดรูปแบบใหม่ เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ รวมไปถึงหาขีดความสามารถใหม่ๆให้กับธุรกิจ ดังนั้นต้องมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับระดับธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนจากร้านเช่าวีดิโอไปสู่การทำ Online Streaming และระบบสมาชิก (Subscription) เป็นต้น

Digital Competency คืออะไร ?

 1. “ ดิจิทัล (Digital) ” หมายความว่า คำที่ใช้เกี่ยวกับการแทนความหมายของข้อมูลด้วยตัวเลขโดยเฉพาะเลขฐานสอง หรือเป็นคำที่นำไปใช้เกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บและจัดการได้
 2. “ สมรรถนะ (Competency) ” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จ เช่น การดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพ เป็นต้น
 3. “ สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) ” หมายความว่า ความสามารถในการผสมผสานระหว่าง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ปลอดภัย ได้แก่ การทำงาน การแก้ปัญหา การสื่อสาร การจัดการข้อมูล การร่วมมือ การสร้างเนื้อหา และความรู้

วิธีการสร้าง Competency สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในองค์กร

การสร้าง Competency สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในบริษัทต้องการการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ การดำเนินการ และกระบวนการ รวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้

 1. Develop A Clear Digital Transformation Strategy คือการพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ชัดเจน: บริษัทควรสรุปเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนของบริษัทสำหรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงการดำเนินงาน กระบวนการด้านต่างๆช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าให้เป็นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นในบริษัท
 2. Build A Digital-Savvy Team คือการสร้างทีมที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล: ระบุบทบาทหลักและบุคคลภายในองค์กรที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และให้การฝึกอบรมด้านสมรรถนะด้านดิจิทัล และทรัพยากรที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะที่พวกเขาต้องการได้อย่างครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุด
 3. Invest In Technology คือการลงทุนในเทคโนโลยี: ใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เช่น ระบบคลาวด์ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมืออัตโนมัติ หรือ Application ต่างๆ
 4. Foster A Culture of Innovation คือการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม: กระตุ้นให้พนักงานคิดนอกกรอบและให้พวกเขาได้ทดลองเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในบริษัท
 5. Partner With Technology Companies คือการเป็นพันธมิตรกับบริษัทเทคโนโลยี: ร่วมมือกับผู้จำหน่ายเทคโนโลยีและผู้ให้บริการเพื่อเข้าถึงความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่พวกเขามีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. Continuously Monitor and Measure Progress คือการตรวจสอบและวัดผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง: สร้างเมตริกเพื่อติดตามความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัท และใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตามความจำเป็น
 7. Communicate The Value of Digital Transformation Throughout the Company คือการสื่อสารคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วทั้งบริษัท: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในบริษัทได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพวกเขาและบริษัทโดยรวม

ข้อดีของการทำ Digital Competency ในองค์กร

การสร้างความสามารถสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภายในองค์กรมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ :

 1. Improved efficiency and productivity ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล: เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติและปรับปรุงการดำเนินงาน ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าและมีกลยุทธ์มากขึ้น
 2. ncreased agility and innovation ความคล่องตัวและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น: ความสามารถด้านดิจิทัลช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. Enhanced customer engagement and satisfaction เพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้า: เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจและมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดีขึ้น นำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่ดีขึ้น
 4. Increased competitiveness ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น: บริษัทที่มีความสามารถด้านดิจิทัลจะมีความพร้อมที่ดีกว่าสำหรับการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน
 5. Improved data-driven decision making ปรับปรุงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ความสามารถทางดิจิทัลช่วยให้องค์กรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูลมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ
 6. Better collaboration and communication การทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ดีขึ้น: เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานกับคู่ค้าภายนอกและลูกค้า
 7. Increased operational scalability ความสามารถในการปรับขนาดการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น: ความสามารถด้านดิจิทัลช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับขนาดการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น ทำให้พวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 8. Better cost-effectiveness คุ้มทุนกว่า: ความสามารถด้านดิจิทัลสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดต้นทุนได้โดยใช้กระบวนการอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และลดข้อผิดพลาด

ข้อเสียของ Digital Competency ในองค์กร

นอกจากนี้ยังมีข้อเสียบางประการในการสร้างความสามารถสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภายในองค์กร ได้แก่:

 1. High costs ค่าใช้จ่ายสูง: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลอาจมีค่าใช้จ่ายสูง และอาจต้องลงทุนด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรม และทรัพยากรจำนวนมาก
 2. Risk of disruption ความเสี่ยงของการหยุดชะงัก: การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสามารถขัดขวางกระบวนการและวิธีการทำงานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานและอาจนำไปสู่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 3. Cybersecurity risks ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์: เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบใหม่ และบริษัทต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะปกป้องข้อมูลและระบบที่ละเอียดอ่อนจากการโจมตีทางไซเบอร์
 4. Difficulty in integrating new technologies ความยากในการรวมเทคโนโลยีใหม่: การรวมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่เข้ากับระบบและกระบวนการที่มีอยู่อาจเป็นเรื่องท้าทาย และอาจต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรอย่างมาก
 5. Difficulty in measuring the impact ความยากลำบากในการวัดผลกระทบ: อาจเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลกระทบของความสามารถทางดิจิทัลที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ทำให้ยากต่อการปรับค่าใช้จ่ายและความพยายามให้เหมาะสม
 6. Dependence on technology การพึ่งพาเทคโนโลยี: บริษัทที่พึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากอาจมีความเสี่ยงหากเทคโนโลยีล้มเหลวหรือล้าสมัย
 7. Difficulty in keeping up with rapid technological changes ความยากลำบากในการตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว: ภูมิทัศน์ทางดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
 8. Difficulty in aligning digital competencies with the company’s overall strategy ความยากลำบากในการปรับความสามารถทางดิจิทัลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท: ความสามารถทางดิจิทัลของบริษัทควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ความยากในการสร้าง Competency ด้านดิจิทัลในองค์กร

          การสร้างความสามารถทางดิจิทัลในองค์กรอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายด้วยเหตุผลหลายประการ อุปสรรคทั่วไปบางประการ ได้แก่ การขาดความเข้าใจหรือการยอมรับจากผู้นำและพนักงาน ทรัพยากรและงบประมาณที่จำกัด และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หลายองค์กรประสบปัญหาในการระบุและจัดลำดับความสามารถเฉพาะที่จำเป็นต่อการสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ องค์กรต่างๆ อาจต้องลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนา กำหนดเป้าหมายและเมตริกที่ชัดเจนเพื่อความสำเร็จ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการระบุและสร้างความสามารถทางดิจิทัล นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารถึงประโยชน์ของการสร้างความสามารถทางดิจิทัลให้กับองค์กร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง