Skip to content
ทำอย่างไรดีเมื่อต้องเป็นหัวหน้างานตั้งแต่อายุยังน้อย

Table of Contents

          การเป็นหัวหน้างานตั้งแต่อายุยังน้อยอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องจากคุณอาจต้องจัดการคนที่อายุมากกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าคุณ และจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นยอมรับในตัวคุณได้ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางส่วนที่จะช่วยให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้างานรุ่นเยาว์ได้ไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นก้าวแรกของการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. Be Respectful มีความเคารพ: ต้องปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมของคุณด้วยความเคารพและความเป็นมืออาชีพ โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือระดับประสบการณ์ รับฟังข้อกังวลและแนวคิดของพวกเขา และนำความคิดเห็นของพวกเขามาพิจารณาในการตัดสินใจ ให้ทุกข้อมูลจากสมาชิกเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในทีม ทำให้สมาชิกรู้สึกมีคุณค่าและเปิดใจต่อการทำงานร่วมกันได้อย่างดี

 

  1. Be Confident มีความมั่นใจ: สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณในฐานะหัวหน้างาน แม้ว่าคุณจะอายุน้อยก็ตาม เพราะสมาชิกในทีมนั้นคาดหวังในตัวคุณมากว่าคือผู้นำของทีมและสบายใจเมื่อมีคุณเป็นหัวหน้า ดังนั้นความมั่นใจสามารถช่วยให้คุณได้รับความเคารพจากสมาชิกในทีมและเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. Seek Feedback ขอคำติชม: ขอคำติชมจากสมาชิกในทีมและหัวหน้างานของคุณเอง การขอคำติชมเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากสามารถนำคำติชมจากสมาชิกหรือหัวหน้ามาปรับปรุงแก้ไขและเห็นภาพได้กว้างยิ่งขึ้น วิธีนี้จะช่วยคุณระบุจุดที่คุณสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 

  1. Be a Good Listener เป็นผู้ฟังที่ดี: หลายต่อหลายครั้งที่หัวหน้างานไม่ค่อยรับฟังความเห็นจากสมาชิกในทีม เนื่องจากคิดว่าสิ่งที่เราตัดสินใจนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วด้วยจากสิ่งที่เรียนรู้มา หรือรับฟังแค่ในเรื่องของงานเท่านั้น แต่คุณรู้ไหมว่าการรับฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน แต่สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นหัวหน้างานมือใหม่ ลองรับฟังข้อกังวลและคำแนะนำของสมาชิกในทีม และแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาทุกคนแม้แต่เรื่องนอกเหนือจากงานก็ตาม

 

  1. Focus on Results มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์: ประสิทธิภาพของทีมของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุด กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตั้งความคาดหวัง และให้สมาชิกในทีมของคุณรับผิดชอบต่อผลงานของพวกเขา และให้ Feedback ต่อผลงานทุกครั้ง เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีและตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น

 

  1. Be Open to Learning เปิดใจรับการเรียนรู้: ในฐานะหัวหน้างานอายุน้อย คุณน่าจะมีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก เปิดรับคำติชม ค้นหาโอกาสในการให้คำปรึกษา และลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพของคุณเองเพื่อพัฒนาให้เกิดศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

  1. Lead by Example ต้องเป็นแบบอย่าง: พฤติกรรมและจรรยาบรรณในการทำงานของคุณจะเป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับทีมของคุณ เป็นแบบอย่างโดยแสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง เชื่อถือได้ และรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณในทุกๆกิจกรรมในการทำงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการยอมรับว่าคุณมีศักยภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งนี้นั่นเอง

          “…ดังนั้นการเป็นหัวหน้ามือใหม่ที่อายุยังน้อยถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และท้าทายต่อตัวคุณที่จะต้องสร้างการมีความเคารพ ความมั่นใจ การแสวงหาคำติชม การฟังอย่างกระตือรือร้น การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ เปิดใจรับการเรียนรู้ และการเป็นผู้นำด้วยตัวอย่าง คุณจะประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้างานมือใหม่ได้นั่นเอง…”

แล้วการเป็นหัวหน้างานในยุคดิจิทัลต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

          ในยุคดิจิทัล การเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีชุดทักษะและคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่จำเป็นในอดีต เคล็ดลับในการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลมีดังนี้

1. Embrace Technology โอบรับเทคโนโลยี: ในฐานะหัวหน้างานในยุคดิจิทัล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆและเข้าใจว่าจะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารภายในทีมได้อย่างไร

2. Be Flexible ต้องมีความยืดหยุ่น: การมีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางออกของปัญหาที่ตามมาด้วย

3. Communicate Effectively เน้นสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: ในยุคดิจิทัล การสื่อสารมีความสำคัญมากเนื่องจากใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณเข้าใจความคาดหวังของคุณ ดังนั้นต้องให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสารในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม ผ่านเทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ตรงกันไม่คลาดเคลื่อน

4. Be Data-Driven การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ในยุคดิจิทัล ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพ ข้อมูลสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการแสดงผลและการขับเคลื่อนของทีม

5. Foster a Positive Team Culture ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก: ในยุคดิจิทัล การทำงานจากระยะไกลกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ ส่งเสริมวัฒนธรรมของทีมในเชิงบวกโดยการส่งเสริมการเข้าสังคม การสร้างทีม และการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละคน โดยหัวหน้าต้องมีการเชื่อมสัมพันธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นภายทีมได้

6. Prioritize Work-Life Balance จัดลำดับความสำคัญของสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน: ในยุคดิจิทัล ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย กระตุ้นให้สมาชิกในทีมหยุดพักบ้าง เปิดโอกาสในการพูดคุย หรือ จัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเอง และหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่าย หัวหน้างานต้องมีการเอาใจใส่ความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน หรือทรัพยากร ว่าเหมาะสมเพียงพอหรือ ไม่หนักเกินไป หรือน้อยจนไม่มีประสิทธิภาพเลย ต้องจัดสมดุลให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

          “…ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยี หัวหน้างานในยุคดิจิทัลต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น คือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นผู้นำด้วยตัวอย่าง ส่งเสริมวัฒนธรรมทีมในเชิงบวก และจัดลำดับความสำคัญของสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน คุณจะเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้…”

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »