Skip to content
Virtual Work ทักษะการทำงานแบบเสมือน

Table of Contents

          Virtual Work (การทำงานเสมือน) เป็นการทำงานที่ไม่ต้องเป็นอยู่ในที่เดียวกันกับทีมหรือผู้คนที่ทำงานร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารและเครือข่ายออนไลน์ เช่น การสื่อสารผ่านอีเมล, การประชุมผ่านวิดีโอคอล, การใช้เครื่องมือการทำงานออนไลน์ เพื่อทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกันทั้งหมด

          Virtual Work มีความยืดหยุ่นในเวลาและที่ตั้ง ทำให้บุคคลสามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน, ที่ร้านกาแฟ, หรือที่ต่างประเทศ การทำงานแบบเสมือนยังช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการเดินทางและการดำเนินงานที่ต้องใช้ทรัพยากรทางกายภาพอื่น ๆ

หลักการสำคัญในการทำงานแบบ Virtual Work

 1. Leading in Hybrid การเป็นผู้นำด้าน Hybrid มีความหมายที่แตกต่างไปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การทำงานแบบผสม (hybrid work) ที่ใช้ทั้งการทำงานแบบเสมือน (virtual work) และการทำงานแบบแบบปกติ (in-person work) ในบริบทที่ผู้นำหรือผู้บริหารจะเป็นผู้นำที่ดีในสภาวะการทำงานแบบผสม อาจมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ผู้นำในสภาวะการทำงานแบบผสมควรมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบการสื่อสารเสียงและเขียน ต้องสามารถสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจในสภาวะการทำงานที่ผสมระหว่างการทำงานที่สถานที่และการทำงานระยะไกล
  • การบริหารจัดการทีมที่กระจัดกระจาย: ผู้นำที่ดีในสภาวะการทำงานแบบผสมจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการทีมที่กระจัดกระจาย สามารถให้คำแนะนำและชี้นำสมาชิกในทีมที่ทำงานที่สถานที่และระยะไกล พร้อมทั้งสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม
  • การบริหารเวลาและผลผลิต: ผู้นำในสภาวะการทำงานแบบผสมต้องมีความสามารถในการบริหารเวลาและผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเวลาของทีมให้เหมาะสมและสร้างแผนงานที่ชัดเจนในสถานการณ์การทำงานแบบผสม รวมถึงวัดผลและติดตามผลผลิตของทีมอย่างเหมาะสม
  • การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบเสมือน: ผู้นำที่ดีในสภาวะการทำงานแบบผสมควรมีความสามารถในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การทำงานแบบเสมือน สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและกระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่ต่างกันทำงานที่สถานที่และระยะไกล
 1. Work Process Improvement การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานและโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงนี้สามารถเกิดขึ้นทั้งในระดับกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนที่ใช้ซ้ำและเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาในการดำเนินงาน และในระดับโครงการที่เป็นกิจกรรมที่ทำในขอบเขตและกำหนดเวลาแน่นอน กระบวนการปรับปรุงนี้มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการหรือโครงการ และหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น หากมีปัญหาในกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงสามารถทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของการทำ Virtual Work การทำงานเสมือน

การทำงานแบบเสมือนมีประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรในด้านต่าง ๆ และสามารถสร้างสรรค์โอกาสใหม่และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อย่างเช่น

  1. ความยืดหยุ่นในการทำงาน: Virtual Work ช่วยให้เราสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องเข้าสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้ทุกวัน เช่น สามารถทำงานจากบ้าน, ที่ร้านกาแฟ, หรือที่ไหนก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2. สมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน: การทำงานแบบ Virtual Work ช่วยลดการแยกกักตัวระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว เราสามารถรวมกิจกรรมในชีวิตประจำวันเข้ากับเวลาทำงานได้ ยกตัวอย่างเช่น สามารถดูแลครอบครัวหรือใช้เวลากับกิจกรรมอย่างอื่นได้
  3. การลดต้นทุนในการทำงาน: การทำงานแบบเสมือนช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการเดินทางและค่าใช้จ่ายในสถานที่ทำงาน เราไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการเดินทางไปที่สถานที่ทำงานทุกวัน และไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสำนักงาน ซึ่งส่งผลในการประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
  4. ความสมดุลในการทำงานระยะไกล: Virtual Work ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับทีมหรือเพื่อนร่วมงานที่ต่างภูมิภาคได้ ไม่จำกัดทางภูมิภาคหรือสถานที่ เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีให้ใช้กันมากมาย เช่น วิดีโอคอลล์, แชทออนไลน์ และแชร์ไฟล์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  5. สร้างโอกาสและทรัพยากรที่ไม่จำกัด: Virtual Work ช่วยเปิดโอกาสให้เราสามารถรับสมาชิกที่มีความสามารถและทักษะที่ต้องการจากทั่วโลก ไม่จำกัดทางภูมิภาค สมาชิกในทีมสามารถมาจากพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและขยายฐานลูกค้า

“การที่องค์กรนำเอาการทำงานแบบเสมือน (Virtual Work) มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะกระแสของการทำงานแบบทางไกลกำลังเป็นที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การทำงานที่เปลี่ยนไป และผู้นำขององค์กรที่สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่ผสมระหว่างการทำงานแบบเสมือนและการทำงานแบบปกติจะสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น”

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »