Skip to content
Digital Literacy ทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิทัล

Table of Contents

Digital Literacy (ทักษะความรู้ดิจิทัล) เป็นความสามารถในการใช้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลออนไลน์ การประมวลผลข้อมูล การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต การป้องกันความเสี่ยงและการที่ไม่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี และการมีทักษะในการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

การสร้างความเข้าใจในดิจิทัล Digital Literacy เพื่อให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ตลอดจนรองรับการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเตรียมความ พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ทักษะความรู้ ด้านดิจิทัล มีความหลากหลายทางทักษะมากมายภายใต้ Literacy ดังต่อไปนี้

1.     การรู้เทคโนโลยี (Technology literacy) เป็นความสามารถในการเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันโดยรวมถึงการเข้าใจหลักการทำงานของเทคโนโลยีและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน

2.     การรู้สื่อ (Media Literacy) เป็นความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์สื่อต่างๆ อาทิเช่น สื่อมวลชน (เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์) สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ เว็บบล็อก สื่อสังคมออนไลน์) และสื่อดิจิทัลอื่นๆ เพื่อเพิ่มการเข้าใจ การวิเคราะห์ การประเมินและการนำเสนอสื่อเหล่านั้นให้เป็นไปตามตัวจริยาบรรณ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการ

3.   การรู้การสื่อสาร (Communication literacy) เป็นความสามารถในการเข้าใจและใช้งานกระบวนการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด และความรู้กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การรู้การสื่อสารเป็นทักษะสำคัญในการทำงานและชีวิตประจำวัน เนื่องจากการสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทุกวันการรู้การสื่อสารช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ

4.   การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual Literacy) เป็นความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์สื่อที่เกี่ยวข้องกับภาพหรือสัญลักษณ์โดยที่สามารถตีความและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสื่อเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

5.   การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นความสามารถในการค้นหา, คัดเลือก, วิเคราะห์, และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศที่พบในสื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสามารถทำได้ผ่านการศึกษา การปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

6.   การรู้สังคม (Social Literacy) เป็นความสามารถในการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากสังคมและวัฒนธรรมที่เราอยู่ในระบบ ความรู้สังคมนี้รวมถึงการเข้าใจและเข้าถึงระบบสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบทางสังคม และศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบสนองต่อความต้องการและความสัมพันธ์ทางสังคม

Digital Literacy ช่วยให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีความเข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้รับ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าร่วมในสังคมดิจิตอลและเศรษฐกิจออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ในสมัยปัจจุบัน รวมถึงมีทักษะการเสริมสร้างกรอบ ความรู้ด้านดิจิทัล ภายใต้ Literacy ดังต่อไปนี้

  •      ประเมินระดับความรู้ด้านดิจิทัลในปัจจุบัน: เริ่มต้นด้วยการประเมินทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลของพนักงานของคุณระบุช่องว่างของทักษะหรือด้านที่จำเป็นต้องปรับปรุง ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการสำรวจการ  ประเมินรายบุคคล โดยอาจจะใช้ Digital Competency เป็นตัวช่วยในการประเมิน
  •      สร้างกรอบความรู้ด้านดิจิทัล: พัฒนากรอบ Competency ที่ชัดเจนซึ่งสรุปทักษะและความสามารถด้านดิจิทัลที่จำเป็นในระดับต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ กรอบนี้จะเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและกำหนดความคาดหวังสำหรับพนักงาน
  •      จัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุม: ออกแบบและดำเนินการโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองระดับทักษะและบทบาทงานที่แตกต่างกันเสนอโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงเวิร์กช็อป หลักสูตรออนไลน์การสัมมนาผ่านเว็บ และโปรแกรมการให้คำปรึกษา หัวข้ออาจรวมถึงทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์ม ความรู้ด้านข้อมูล ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และอื่นๆ
  •      ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้การเข้าถึงทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรออนไลน์ แบบฝึกหัด และแพลตฟอร์มแบ่งปันความรู้ส่งเสริมให้พนักงานใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้และจัดสรรเวลาสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาได้
  •      ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างความรู้ด้านดิจิทัลเริ่มต้นที่ด้านบนสุด ผู้นำและผู้จัดการควรแสดงความสามารถด้านดิจิทัลของตนเอง และส่งเสริมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กรอย่างจริงจัง สิ่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเรียนรู้
  •      สร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่สนับสนุน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นได้ลงทุนในระบบและซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และให้การสนับสนุนทางเทคนิคและคำแนะนำเพื่อจัดการกับความท้าทายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  •      ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้:สนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งสามารถทำได้ผ่านโครงการของทีม การริเริ่มข้ามสายงานหรือช่องทางการสื่อสารภายในสร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้จากกันและกันและใช้ทักษะด้านดิจิทัลในสภาพแวดล้อมจริง
  •      ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่:กระตุ้นให้พนักงานรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์ดิจิทัล เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้การเข้าถึงทรัพยากรอุตสาหกรรม จดหมายข่าวและการประชุมจัดเซสชั่นปกติหรือวิทยากรรับเชิญเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
  •      ประเมินและวัดผลความคืบหน้า:ประเมินประสิทธิภาพของความคิดริเริ่มด้านความรู้ดิจิทัลของคุณเป็นประจำรวบรวมคำติชมจากพนักงาน ติดตามการพัฒนาทักษะและวัดผลกระทบของความรู้ทางดิจิทัลที่มีต่อผลิตภาพและนวัตกรรมใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงโปรแกรมของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

” ดังนั้น การสร้างความรู้ทางดิจิทัลเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภายในองค์กรของคุณ คุณจะสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของคุณ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน “

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »