Trust Vision_Vol2

Trust Vision Vol.2

สำหรับฉบับที่ 2 ในวันนี้ผู้เขียนได้นำ Behavior Competency มาแนะนำให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ว่าหลักการทำงานของ Competency นั้นทำงานอย่างไร สำคัญต่อบทบาทการทำงานของปัจจุบันอย่างไร และปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นเรื่องไหน สามารถติดตาม และทำความเข้าใจจากบทความฉบับนี้ได้เลย และหวังว่าทุกคนจะสามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ได้ ไม่มากก็น้อยกับชีวิตการทำงานในปัจจุบันที่แข่งขันกันสูงมากๆ 

ยิ่งตำแหน่ง HR หรือ หัวหน้างาน ยิ่งต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะหน้าที่หลักเน้นในการพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตในงานเป็นหลัก เพราะ Competency คือการสร้างความสามารถ ที่โดดเด่น และมีพฤติกรรมที่ดี ที่เหมาะสมในการทำงาน

สถานีปรับจูน

รายการ ” สถานีปรับจูน ” จัดทำขึ้นมาเพื่อมอบสาระความรู้ แนวคิด และมุมมองที่น่าสนใจด้านพฤติกรรมของบุคลากรผ่านบุคคลในทุกๆสายงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ แง่คิด หรือแนวทางเพื่อไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในรายการจะมีเนื้อหา และสาระด้านหลักการ วิธีการ ที่เข้าใจได้ง่ายผ่านบทสัมภาษณ์ในแต่ละตอน เรามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน และสังคมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น.

เจาะลึกถึงวิธีคิด และแนวปฏิบัติของแต่ละบุคคลในการทำงาน ตลอดจนมุมมองที่แปลกใหม่ เราได้นำมารวบรวมเอาไว้ในรายการ

” สถานีปรับจูน “

เรากำลังปรับจูน “มุมมอง” ใหม่ๆเพื่อค้นหาแนวคิด และวิธีการทำงานที่เป็นตัวตนที่แท้จริง ผ่านแต่ละบุคคล ทำให้การปรับจูนการทำงานนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด ฝากติดตามรายการด้วยนะครับ