Skip to content

Podcast

สถานีปรับจูน รายการ Podcast ของเรา จะช่วยให้มอบสาระความรู้ แนวคิด และมุมมองที่น่าสนใจของ HR ในทุก ๆ สายงาน

รายการ ” สถานีปรับจูน ” จัดทำขึ้นมาเพื่อมอบสาระความรู้ แนวคิด และมุมมองที่น่าสนใจด้านพฤติกรรมของบุคลากรผ่านบุคคลในทุกๆสายงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ แง่คิด หรือแนวทางเพื่อไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในรายการจะมีเนื้อหา และสาระด้านหลักการ วิธีการ ที่เข้าใจได้ง่ายผ่านบทสัมภาษณ์ในแต่ละตอน เรามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน และสังคมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น.