Skip to content

Services

เรามีทีมดูแลให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

The Fastest Way to Achieve Success

เรามีทีมงานที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการใหม่ๆ ที่ได้นำมาให้กับทุกองค์กรได้ใช้เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงสุด

IMG_7386

เข้าใจเนื้อหา และเข้าถึงกรอบการวัดผลเชิงพฤติกรรม และ Workshop เชิงสถานการณ์จริงเพื่อสร้างคุณภาพด้านพัฒนาบุคลากรในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร.

การวางระบบ Trust Vision เตรียมความพร้อมผู้ใช้งานได้เข้าใจหลักการ และฟังก์ชันหลักของโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ.

IMG_7710
IMG_7757Final

แสดงผลภาพรวมทั้งหมดว่าสุขภาพด้านพฤติกรรมขององค์กรเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดีหรือไม่ อย่างชัดเจน.