Skip to content

Dashboard

เรามีหน้าแสดงผลที่ให้เห็นสุขภาพด้านพฤติกรรมของบุคลากรทุกคน วิเคราะห์ออกมาเป็นรายบุคคล รายทีม สุดท้ายเป็นภาพใหญ่ทั้งบริษัท

ภาพรวมทั้งปีของบุคลากร แบ่งการประเมินเป็น 2 ช่วง เพื่อเปรียบเทียบว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ ลองคิดดูสิว่าหากบริษัทค่อยๆปรับจูนคนให้เหมาะสมกับบทบาทที่เขาได้รับ แล้วใช้ Trust Vision เป็นเครื่องมือในการปรับจูนพฤติกรรมบุคคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ บริษัทจะมีบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเพียงใด.

เรามีหน้าแสดงผลที่ให้เห็นสุขภาพด้านพฤติกรรมของบุคลากรทุกคน แล้ววิเคราะห์ออกมารายบุคคล รายทีม สุดท้ายเป็นภาพใหญ่ทั้งบริษัท คราวนี้ถึงเวลาผู้บริหารจะได้เห็น และมีแนวคิดในการพัฒนาได้อย่างชาญฉลาดความสำคัญที่สุด คือ บริษัทมีบุคคลากรที่มีคุณภาพแล้วได้สร้างประสิทธิภาพให้ผลงานเกิดขึ้นอย่างยอดเยี่ยม การเข้าไปช่วยเหลือจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดในองค์กร บุคลากรจะถูกพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน แล้วบริษัทจะเห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน.

Benefits

การวิเคราะห์เชิงลึกถึงพฤติกรรมของบุคลากร กราฟแสดงเข้าใจง่ายและสามารถนำผลไปประกอบกับการกำหนดแผนพัฒนาได้อย่างตรงจุด หน้ารายงานจะมีการเปรียบเทียบการประเมินครั้งแรก จนถึงครั้งล่าสุด เพื่อทำให้หัวหน้างาน ผู้บริหารสามารถรับทราบได้ว่าควรปรับจุดไหนเป็นพิเศษ และสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มันน่าสนุกที่เราสามารถพัฒนาผู้เล่นธรรมดาให้เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมได้ไม่ยาก และเขาเหล่านั้นรู้สึกถึงคุณค่าที่ได้รับมา.

1

DATA

การวิเคราะห์รายบุคคลทำให้เห็นชัดว่าบุคลากรต้องมีการพัฒนาในเรื่องใด หรือต้องรักษามาตฐานเรื่องไหนไว้ อย่างชัดเจน.

2

Best Player

ตัดเกรดออกมาเป็นรายบุคคล แสดงให้เห็นว่าระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับใด

3

Competency Structure

ระบบวางโครงสร้างของระดับ Competency ได้อย่างมาตฐาน.

4

Company Average

แสดงรายงานค่าเกรดเฉลี่ยรวมทั้งองค์กรออกมาว่า แต่ละผู้เล่นมีจำนวนเท่าไหร่ หน้ารายงานบอกได้อย่างชัดเจน