Skip to content

Implement System

การวางระบบ Trust Vision เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจทุกฟังก์ชั่น.

วางระบบโปรแกรม Trust Vision เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจหลัก และวิธีการด้วยกระบวนการของเราเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุได้อย่างมืออาชีพ.

เก็บข้อมูลการประเมินของผู้ใช้งานทั้งองค์กร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แสดงผลพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรว่าผลเป็นอย่างไรเพื่อเห็นภาพรวมของทุกคน และกำหนดแผนวิธีพัฒนาต่อได้.

Benefits

เข้าใจในหน้ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลออกว่าว่าอยู่ในระดับใด ในแต่ละหัวข้อ มีการประเมินอย่างละเอียดจากหัวหน้างาน และความเหมาะสมของภาระงานที่ได้รับ.

เข้าใจการทำงาน และวิเคราะห์จากหน้ารายงานได้ ทำให้เห็นชัดว่าบุคลากรต้องมีการพัฒนาในเรื่องใด หรือต้องรักษามาตรฐานเรื่องไหนไว้ ซึ่งทางทีมงานสามารถให้คำปรึกษาและกำหนดกรอบแผนพัฒนาให้ทางลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และลดเวลาในการพัฒนาที่ไม่ตรงจุดได้.

1

DATA

เก็บข้อมูลการประเมินของผู้ใช้งานทั้งองค์กร เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงผลพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรว่าผลเป็นอย่างไรเพื่อเห็นภาพรวมของทุกคน

2

Share-DATA

นำผลที่ได้จาก Trust Vision ในหน้ารายงานเพื่อให้หัวหน้ารับทราบว่าผลประเมินแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร                                                            

3

Planning

สามารถกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลได้ โดยมีกรอบและทิศทางไปในแนวเดียวกัน ทางทีมงานจะคอยให้คำปรึกษาตลอดช่วงการวางแผน จนแผนสำเร็จ. 

4

Compare

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้ทันที จากหน้ารายงานเพื่อดูการพัฒนาที่สูงขึ้น ในแต่ละรอบของการประเมิน.