Skip to content

Training & Workshop

เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ และวิเคราะห์หาสาเหตุได้

Training & Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการ ตลอดจนวิธีการ และได้เข้าใจวิธีการทำงานในกรอบของ Trust Vision.

เรามีการสอนตั้งแต่พื้นฐานการวัดพฤติกรรมที่เหมาะสม ในแต่ละระดับของสายงาน โดยในหลักสูตรมีการ Workshop ใช้กรอบการวัดอย่างเข้าใจและเห็นผล ด้วยเทคนิคเฉพาะทางในแต่ละบทบาทของบุคลากรที่ได้รับไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตาม.

Benefits

ระดับ “Operation, Leader หรือ CEO” Trust Vision มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละระดับตำแหน่งงานเพื่อสร้างสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม.

1

Competency

รู้จัก Competency ในแต่ละระดับว่ามีหลักการอย่างไร มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร.

2

Method

รู้วิธีการทำงานของ Competency ในแต่ละระดับมีการทำงานอย่างไร กรอบการวัดผลเป็นไปแบบไหนตามสถานการณ์ของลูกค้า.

3

Workshop

Workshop เชิงสถานการณ์จริงในการวัดผล เพื่อสร้างผลที่เป็นมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน.

4

Dashboard

เรียนรู้หน้ารายงาน และเข้าใจการใช้งานในทุก Function ของโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ.