Skip to content

The Solution

Driving innovation

สร้างสมรรถนะ
ที่ยอดเยี่ยม
สู่ประสิทธิภาพ
ที่สูงสุด

ไม่ว่าบริษัทคุณกำลังสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง หรือกำลังพัฒนาคนภายในองค์กรให้เติบโต เรามีตัวช่วย และเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับคุณ.

About Us

We Are
Consultant

เราเป็นทีมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรในเรื่องพฤติกรรมการทำงานทั้งด้าน Cost of Mis-hire, Competency  และ  PDPA เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพและผลงานที่ดียิ่งขึ้น ผ่านเครื่องมือของ Trust Vision ที่มาพร้อมหลักการ และเทคโนโลยีที่ทันยุคดิจิตอลในปัจจุบัน

Assessment

Why Our Consulting?

Trust Vision เรามีทีมที่ดูแลให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งเราพิสูจน์มาแล้ว

Toolkit

Connectivity

หากองค์กรของคุณเป็นธุรกิจที่มีการเก็บ การใช้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Policy ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA

เป็นมืออาชีพ ประหยัดเวลาไม่ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์แต่เราเริ่มจากการเป็น Professional PDPA

What we do?

Trust Vision

พัฒนาคนได้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการที่ยอดเยี่ยม

” ปรับจูนพฤติกรรมให้เหมาะสม พร้อมกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ “

Training & Workshop

เข้าใจถึงกรอบการวัดผลเชิงพฤติกรรม และ Workshop เชิงสถานการณ์จริงเพื่อสร้างมาตรฐานในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร.

Training & Workshop

เข้าใจถึงกรอบการวัดผลเชิงพฤติกรรม และ Workshop เชิงสถานการณ์จริงเพื่อสร้างมาตฐานในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร.

Implement System

การวางระบบ Trust Vision เตรียมความพร้อมผู้ใช้งานได้เข้าใจหลักการ และฟังก์ชั่นหลักของโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ.

Implement System

การวางระบบ Trust Vision เตรียมความพร้อมผู้ใช้งานได้เข้าใจหลักการ และฟังก์ชั่นหลักของโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ.

Dashboard

แสดงผลภาพรวมทั้งหมดว่าสุขภาพด้านพฤติกรรมขององค์กรเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดีหรือไม่ อย่างชัดเจน.

Dashboard

แสดงผลภาพรวมทั้งหมดว่าสุขภาพด้านพฤติกรรมขององค์กรเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดีหรือไม่ อย่างชัดเจน.

Our Services

Our Team

Our Experts Waiting For You

เราเป็นทีมที่ใช่ มาพร้อมเนื้อหาที่ตรงจุด ด้วยกระบวนการต่างๆที่นำมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างสูงสุด.

มีความเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 10 ปี สามารถประยุกต์หลักการ เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งได้มีการพัฒนาโปรดักส์ด้าน HR ออกมาชื่อว่า " Trust Vision.”
Sathaporn Suisut
"ประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน มีทักษะวิชาชีพ การวิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด มีความสามารถในการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ.
Suvitapa Charoensinpa
ประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 5 ปี มีทักษะด้านการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทักษะด้านวิทยากร การประสานงาน " โอกาสใหม่ๆคือสิ่งที่ท้าทายเสมอ.”
Nathanan Piamjareon
ประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 4 ปี มีทักษะในด้าน Document Control มีทักษะการประสานงานทั้งภายในและภายนอก เรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ และชอบความท้าทายในประสบการณ์ใหม่ๆ.
Panadda Srijaroen

Our Blog

เรากำลังปรับจูน”มุมมอง’ใหม่ๆเพื่อค้นหาแนวคิด และวิธีการทำงานที่เป็นตัวตนที่แท้จริง ผ่านแต่ละบุคคล ทำให้การปรับจูนการทำงานนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น