Skip to content

สร้างสมรรถนะ
ที่ยอดเยี่ยม
สู่ประสิทธิภาพ
ที่สูงสุด

Trust Vision มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละระดับเพื่อสร้างสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม สร้างคนได้ยอดเยี่ยม สร้างทีมได้ยอดเยี่ยม ด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ไม่เหมือนใครได้อย่างตรงจุด

About Us

We Are HR
Service &
Consult

ไม่ว่าบริษัทคุณกำลังสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง หรือกำลังพัฒนาคนภายในองค์กรให้เติบโต เรามีตัวช่วย และเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับคุณ.

Assessment

Why Our Consulting?

Trust Vision เรามีทีมที่ดูแลให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งเราพิสูจน์มาแล้ว

Trust Vision

Competency

Operation

Basic 4 Competency / +3 Perfect

Operation

หลักการของ Trust Vision Competency ตลอดจน กรอบการวัดผล และการประเมิน Competency ระดับ Operation 4 ข้อพื้นฐาน เพื่อเป็นผู้นำตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Leader

Advance 6 Competency

Leader

มีความยอดเยี่ยมใน Trust Vision 4 Competency Basic เพิ่มสมรรถนะด้วย Advance 6 Competency เพื่อเป็นต้นแบบของผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ

CEO

Expert 8 Competency

CEO

มีความยอดเยี่ยมใน Trust Vision Competency Basic และมีความเชี่ยวชาญใน Trust Vision Competency Leader เพิ่มสมรรถนะสูงสุดด้วย Expert 8 Competency CEO เพื่อเป็นต้นแบบของผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

What we do?

Trust Vision

พัฒนาคนได้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการที่ยอดเยี่ยม

” ปรับจูนพฤติกรรมให้เหมาะสม พร้อมกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ “

Training & Workshop

เข้าใจถึงกรอบการวัดผลเชิงพฤติกรรม และ Workshop เชิงสถานการณ์จริงเพื่อสร้างมาตรฐานในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร.

Training & Workshop

เข้าใจถึงกรอบการวัดผลเชิงพฤติกรรม และ Workshop เชิงสถานการณ์จริงเพื่อสร้างมาตฐานในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร.

Implement System

การวางระบบ Trust Vision เตรียมความพร้อมผู้ใช้งานได้เข้าใจหลักการ และฟังก์ชั่นหลักของโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ.

Implement System

การวางระบบ Trust Vision เตรียมความพร้อมผู้ใช้งานได้เข้าใจหลักการ และฟังก์ชั่นหลักของโปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ.

Dashboard

แสดงผลภาพรวมทั้งหมดว่าสุขภาพด้านพฤติกรรมขององค์กรเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดีหรือไม่ อย่างชัดเจน.

Dashboard

แสดงผลภาพรวมทั้งหมดว่าสุขภาพด้านพฤติกรรมขององค์กรเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดีหรือไม่ อย่างชัดเจน.

Our Team

Our Experts Waiting For You

เราเป็นทีมที่ใช่ มาพร้อมเนื้อหาที่ตรงจุด ด้วยกระบวนการต่างๆที่นำมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างสูงสุด.

boy_pic
มีความเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 10 ปี สามารถประยุกต์หลักการ เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งได้มีการพัฒนาโปรดักส์ด้าน HR ออกมาชื่อว่า " Trust Vision.”
Sathaporn Suisut
bum
"ประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน มีทักษะวิชาชีพ การวิเคราะห์สถานการณ์และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด มีความสามารถในการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ.
Suvitapa Charoensinpa
mol
ประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 4 ปี มีทักษะด้านการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทักษะด้านวิทยากร การประสานงาน " โอกาสใหม่ๆคือสิ่งที่ท้าทายเสมอ.”
Narumol Rattapakdee
au
ประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 3 ปี มีทักษะในด้าน Document Control มีทักษะการประสานงานทั้งภายในและภายนอก เรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ และชอบความท้าทายในประสบการณ์ใหม่ๆ.
Panadda Srijaroen

Our Blog

เรากำลังปรับจูน”มุมมอง’ใหม่ๆเพื่อค้นหาแนวคิด และวิธีการทำงานที่เป็นตัวตนที่แท้จริง ผ่านแต่ละบุคคล ทำให้การปรับจูนการทำงานนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น

‌HR Competency:
Get ready for the future

‌powered by Trust Vision

สรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร โดยการ
ประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมด้วย
Trust Vision Competency